Gino Miles

Twirl, 2017

Gino Miles

Twirl, 2017

Bronze on Granite Base

()

Poise, 2019

Gino Miles

Poise, 2019

Stainless Steel

20 x 22 in (50.80 x 55.88 cm)

Spring, 2017

Gino Miles

Spring, 2017

Stainless Steel

67 x 18 x 24 in (170.18 x 45.72 x 60.96 cm)

Alluring, 2019

Gino Miles

Alluring, 2019

Bronze

36 x 20 in (91.44 x 50.80 cm)

Archaic, 2018

Gino Miles

Archaic, 2018

Stainless steel on a granite base

43 x 16 x 6 in (109.22 x 40.64 x 15.24 cm)

Bravado, 2019

Gino Miles

Bravado, 2019

Bronze

20 x 20 in (50.80 x 50.80 cm)

Thrive, 2018

Gino Miles

Thrive, 2018

Marine Grade Stainless Steel

60 x 22 in (152.40 x 55.88 cm)

Soaring, 2017

Gino Miles

Soaring, 2017

Bronze on Granite Base

89 x 30 x 30 in (226.06 x 76.20 x 76.20 cm)